Komukai Complex


1 Komukai-toshiba-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8581, Japan


+81-44-548-5003


Fuchu Complex


1 Toshiba-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8511, Japan


+81-42-333-2011


Yokohama Complex


8 Shinsugita-cho, Isogo-ku Yokohama-shi, Kanagawa 235-8522, Japan


+81-45-770-3111


Himeji Operations


50 Kamiyobe Yobe-ku, Himeji-shi, Hyogo 671-1295, Japan


+81-79-275-6501


Keihin Operations


2-4 Suehiro-cho, Tsurumi-ku Yokohama-shi, Kanagawa 230-0045, Japan


+81-45-510-5016


Hamakawasaki Operations


2-1 Ukishima-cho, Kawasaki-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0862, Japan


+81-44-288-6305


Kashiwazaki Operations


931-21 Karuigawa, Kashiwazaki-shi, Niigata 945-1396, Japan


+81-257-20-1048